Itprojects

Freelance Business Consultant, MvBZ (ZZP)

Posted Oct 20, 2022
Project ID: IT 9122562
Location
Den Haag , Zuid-Holland
Duration
6 months
(Nov 1, 2022 - Apr 30, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
85 - 100 €/hr
Application Deadline: Oct 25, 2022 12:00 PM

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startdatum: 01-11-2022
Einddatum: 30-04-2023 (met optie op verlenging)
Inzet: 32 tot 36 uur in de week

 

De Business Consultant verbindt de vraag met het aanbod van I(CT)-diensten en draagt bij aan de realisatie van een vraaggestuurde Iorganisatie. De Business Consultant slaat de brug tussen de innovatiebehoefte van de klantorganisatie en de realisatie daarvan door de Directie IDI. De Business Consultant voert complexe, vernieuwende opdrachten uit met strategische componenten op directoraatsniveau.

Hij/zij hanteert daarbij bijvoorbeeld de Plan-Do-Check-Act aanpak en zorgt in de opdrachten voor de koppeling tussen expertisegroepen en over de clusters heen. Hij/zij adviseert directies van BZ daarnaast door het formuleren van een integrale visie op de vormgeving en inrichting van de informatievoorziening en ICT. Na vaststelling van de visie draagt hij/zij deze verder uit binnen het directoraat c.q. departement. Het gaat daarbij om het op grond van feiten en resultaten aangeven van richtingbepalende keuzealternatieven en mogelijke scenario's, waarbij rekening dient te worden gehouden met onbekende/moeilijk in te schatten factoren en het doen van voorstellen tot continuering of bijstelling van beleidsdoelstellingen.

 

Hij/zij:

 • Geeft inhoudelijke richting aan informatiemanagement bij de klant en ondersteunt deze bij zijn vraagarticulatie. Hij/zij betrekt daar alle nodige disciplines van de Directie IDI bij zodat de klantvraag – voor korte en lange termijn - naar nieuwe diensten en functionaliteit op het gebied van de informatieverwerking optimaal kan worden gerealiseerd;
 • Adviseert de klant proactief ten aanzien van relevante ontwikkelingen voor de business. Doet dit op basis van zijn kennis van de primaire processen van de klant;
 • Stimuleert proactief handelen door de Directie IDI, gericht op het invullen van de strategische en tactische klantvraag;
 • Geeft functioneel sturing aan een of meerdere businessdomeinteams. Hoewel zijn/haar focus en directe betrokkenheid ligt op innovatie heeft hij/zij een totaaloverzicht over alles wat op I(CT)-gebied speelt voor het betreffende domein. Hij/zij is de tactisch/strategische gesprekspartner van de klant en vormt een tandem met de servicemanager: samen vertegenwoordigen zij de belangen van de klant binnen de Directie IDI en zien toe op adequate levering;
 • Analyseert vragen en problemen waarvoor de klantorganisatie zich gesteld ziet en waar I(CT)-oplossingen voor ingezet kunnen worden. Doet dit vanuit kennis van de business en een breed bedrijfsvoeringsperspectief en adviseert de klant over mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Geeft oplossingsrichtingen waarmee een vertaling wordt gemaakt voor de interne/ externe leveranciers c.q. organiseert dat dit gebeurt en houdt de regie;
 • Sluit vroegtijdig aan wanneer initiatieven worden gestart die een impact hebben op de I(CT)-voorzieningen. Analyseert veranderingsvragen van de klant en maakt het programma van eisen consistent voor de specificatie van de (functionaliteit van de) I(CT);
 • Zet de impact analyses om in business cases, om daarmee de aanzet te geven tot het starten van projecten;
 • Is als senior supplier betrokken bij deuitvoering van deze projecten in nauwe samenwerking met de projectleiders, architecten, functioneel beheerders en informatie-analisten.

 

Achtergrond opdracht

De business consultant legt verantwoording af aan het Clusterhoofd Strategie & Portfolio over de inhoud van de bijdragen aan de strategie en de advisering aan de directies en posten van BZ. De business consultant neemt beslissingen bij het aangeven van richtingbepalende keuzealternatieven en mogelijke scenario’s. Hij/zij doet dit als vertegenwoordiger van de Directie IDI op basis van gedegen vakkennis in het overleg met directies en management binnen BZ door het uitdragen en verdedigen van een integrale visie op de vormgeving en inrichting van primaire processen.

De Business Consultant kan, in overleg met het managementteam, namens Directie IDI deelnemen in de stuurgroepen en beschikt daartoe over voldoende mandaat om toezeggingen te doen over inzet van mensen en middelen in projecten (voor één Directie). De Business Consultant onderhoudt contacten op directieniveau binnen de BZ organisatie om hun behoeften, eisen en wensen ten aanzien van informatievoorziening en ICT te inventariseren en te vertalen naar concrete functionele eisen en functionaliteiten. Ook onderhoudt hij/zij contacten binnen de Directie IDI om te inventariseren en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om proactief te kunnen handelen.

De business consultant werkt nauw samen met onder meer de domeinarchitecten, de adviseurs Strategie & Innovatie, de Service level managers, de Service integratie managers, de Projectmanagers, de Portfoliomanagers en Contractmanagers.

 

De Business Consultant heeft kennis van de klant en de Contractmanager heeft kennis van de leveranciers en het aanbod en samen

overzien zij de ‘leveringen’ op korte en langere termijn. De portfoliomanagers zijn nauw betrokken bij de domeinteams en fungeren als een spin-in-het-web om te anticiperen met diensten en projectinitiatie en het leggen van verbindingen zodat de businessdomeinteams effectief kunnen zijn.

 

De business consultant neemt als senior supplier deel aan stuurgroepen.

 

Functievereisten:

 • Afgeronde HBO/WO;
 • ITSM Foundation; ITIL Foundation;
 • ASL2 Foundation;
 • Projectmanagement Foundation; PRINCE2 Foundation;
 • MSP Foundation.


Aanvullende kennis (wens):

 • WO Bestuurlijke Informatiekunde;
 • Business Information Management Foundation;
 • Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002
 • Kan resultaatgericht handelen;
 • Is in staat om complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen op het gebied van I(CT) te doorgronden en te coördineren;
 • Heeft coachende vaardigheden naar aangesloten collega’s en medewerkers op de verschillende adviesterreinen;
 • Is in staat om het bijbehorende besluitvormingsproces bij implementatie en uitvoering te managen om tot een gedragen voortzetting en uitvoering van het proces te komen;
 • Spreekt de taal van de klant en spreekt de taal van de I-organisatie en kan deze werelden verbinden.

Similar projects

+ Search all projects