Itprojects

Freelance Domein Architect (ZZP)

Posted Jan 12, 2023
Project ID: IT 9126557
Location
Den Haag , Zuid-Holland
Duration
11 months
(Feb 1, 2023 - Jan 1, 2024)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jan 13, 2023 12:00 PM

Startdatum: 01-02-2023 (half januari start is bespreekbaar)

Einddatum: 31-01-2024(met optie op verlenging)

Inzet: 32 tot 36 uur in de week

Tarief: € 120,00


De domeinarchitect levert een bijdrage aan het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De domeinarchitect draagt bij aan het samenstellen van deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. De domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) en het toetsen van de project start architectuur (PSA).


De domeinarchitect werkt de I-architectuur (business processen, applicaties, data architectuur en infrastructuren) verder uit waarmee de bedrijfsprocessen van een organisatieonderdeel als geheel of van een materiegebied zoals Beveiliging, Privacy of HR kan worden ondersteund.


De domeinarchitect is samen met een team van architecten werkzaam voor specifieke bedrijfsonderdelen van BZ en daarnaastthemagericht op domeinoverstijgende onderwerpen als informatiebeveiliging, toegang (identificatie, authenticatie en autorisatie) enintegratie.


De domeinarchitect adviseert de BZ-organisatieonderdelen (business) bij (door)ontwikkeling van de informatievoorziening. De werkzaamheden concentreren zich op de domeinen consulaire dienstverlening of personeelszaken (HR) en domeinoverstijgend op toegang (o.a. identity en access management) en integratie. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend: • Adviseren van de Enterprise architect, de (plaatsvervangend) CIO en het management van BZ inzake IV-vraagstukken;

 • Ontwikkelen en beheren van een domeinarchitectuur en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige business- en informatiearchitectuur van het domein of thema, voorzien van richtinggevende principes;

 • Bijdragen aan de totstandkoming en (door)ontwikkeling van de BZ Enterprise Architectuur;

 • Opstellen van globale architectuurschetsen (GAS) in overleg met business, IDI en (eventueel) leveranciers ten behoeve van een scherpe vraagarticulatie en vroegtijdig zicht op een globale oplossingsrichting;

 • Toetsen van de PSA op de uitgangspunten aan de Globale Architectuur Schets (GAS);

 • Toetsen van projectdeliverables aan de PSA en wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en daarover rapporteren;

 • Onderhouden van contacten bij de business en afstemmen van architectuur met business en IT-leveranciers;

 • Bijdragen aan de planvorming en rapportage over de architectuurfunctie van BZ, informatieplanning en informatiestrategie van de directies en aan de vorming van i-Beleid;

 • Analyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassing binnen het domein;

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van rijksdienst brede standaards voor de (business en informatie) architectuur van dit domein in interdepartementale, rijksbrede gremia.Achtergrond opdracht:


De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van BZ. Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in de directie IDI. IDI regisseert o.a. de relatie tussen klanten / opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen.


Onderdeel van de directie IDI is het cluster Strategie en Portfolio (SP). Dit cluster is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een heldere strategische richting voor de departementale informatievoorziening en digitale innovatie en de daarbij horende beleidsmatige kaders. Daarnaast fungeert dit cluster als het departementale CIO-office ter ondersteuning van de CIO. In dat kader voert het cluster programmatoetsing en CIO-oordelen op grote en/of risicovolle I(CT)-projecten uit. Het cluster is voorts verantwoordelijk voor de totstandkoming van departementale architectuurkaders op het gebied van informatievoorziening en ICT en voor de advisering van directies en posten van BZ over inrichting en planning van hun informatievoorziening en I(CT)-dienstverlening.


 • De domeinarchitect werkt samen met een team van domein- en solutionarchitecten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde IV-producten en diensten en heeft een functionele relatie met de enterprise architect;

 • Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen;

 • De domeinarchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van de domeinarchitectuur, in lijn met de business doelen, de Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ.De domeinarchitect onderhoudt contacten met o.a.:

 • Enterprise architect voor afstemmen voortgang architectuur en architectuurissues;

 • Projectmanagers, om kaders en standaarden mee te geven en te bewaken en om draagvlak daarvoor te verwerven;

 • Solutionarchitecten om kaders inhoudelijk af te stemmen en toe te lichten;

 • Lijnmanagers binnen BZ om adviezen te geven over de inrichting en samenhang van de business en informatiearchitectuur in lijn met de business doelen;

 • Vakgenoten interdepartementaal om ontwikkelingen op informatietechnologie uit te wisselen;

 • Business Consultants en de andere deelnemers in de businessdomeinteams.

 • Academisch /HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring, op gebied van bedrijfskundige informatica;

 • TOGAF Practitioner of vergelijkbaar;

 • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met architectuur in een complexe omgeving (vaktechnisch of beleidsmatig, grootschalig, groot aantal partijen, tegengestelde belangen, verwachtingenmanagement (5 jaar));

 • Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire - BZ-brede ontwikkelings- en veranderingsprocessen (3 jaar);

 • Brede kennis op het gebied informatiebeveiliging en de implicaties hiervan op de informatievoorziening (3 jaar).Aanvullende kennis (wens):

 • Ervaring in Enterprise Architectuur tools (zoals BlueDolphin) is een pre;

 • Kennis en ervaring met:   

  • Architectuurmodellen zoals TOGAF, Zachman, PEAF, GEA, BIZBOK, SABSA;

  • Archimate;

  • Procesmodellen zoals BPMN, IDEF en UML;

      

 • Kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), NORA, Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op het gebied van ICT;

 • Je bent in staat om partijen met conflicterende belangen in een politiek gevoelige context op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen binnen tijd en budget;

 • Je bent in staat tijdig risico’s te onderkennen en te managen;

 • Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers;

 • Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré;

 • Nederlands en Engels.

Similar projects

+ Search all projects